green arrow

Tel: 0030 2102836780

Όροι χρήσης

Η παρούσα νομική δήλωση περιγράφει τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας αναφορικά με τον ιστότοπο της Stiltz. Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη τη νομική δήλωση πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Η χρησιμοποίηση του ιστότοπου δηλώνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτής της νομικής δήλωσης. Η νομική δήλωση ενημερώνεται από καιρό εις καιρό, επομένως διαβάστε τη ξανά στο μέλλον.

 

  1. Χρήση του ιστότοπου 

1.1 Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για τους δικούς σας λόγους, καθώς και να εκτυπώσετε και να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν, υπό τον όρο ότι δεν θα τροποποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Το υλικό από αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να αναδημοσιευθεί στο δίκτυο ή εκτός δικτύου χωρίς την άδειά μας.

1.2 Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό αυτού του ιστοτόπου ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας και δεν πρέπει να αναπαράγονται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.

1.3 Υπό τον όρο της παραγράφου 1.1, κανένα μέρος αυτού του ιστοτόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς προγενέστερη γραπτή άδειά μας.

  1. Συμπεριφορά επισκεπτών 

2.1 Με εξαίρεση των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών, η χρήση των οποίων καλύπτεται από την  Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας, κάθε υλικό που στέλνετε ή δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο θεωρείται μη ιδιοκτησιακό και μη εμπιστευτικό. Εκτός αν μας συμβουλεύσετε το αντίθετο, θα είμαστε ελεύθεροι να αντιγράψουμε, να αποκαλύψουμε, να διανείμουμε, να ενσωματώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το υλικό για οποιονδήποτε σκοπό.

2.2 Κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δεν πρέπει να δημοσιεύετε ή να αποστέλλετε προς ή από αυτόν υλικό για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις, και το οποίο προάγει τις διακρίσεις, είναι άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ικανό να υποδαυλίσει το φυλετικό μίσος, παραβιάζει το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα, ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση ή ταλαιπωρία σε άλλους, ενθαρρύνει ή αποτελεί συμπεριφορά που θα μπορούσε να κριθεί ως ποινικό αδίκημα, προκαλεί αστική ευθύνη ή αντιβαίνει κατ’ οιοδήποτε τρόπο στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου,

  1. Διαθεσιμότητα ιστοτόπου

3.1 Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος 24 ώρες καθημερινά, 365 ημέρες το χρόνο. Εντούτοις, κάποιες φορές οι ιστότοποι τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω του διακομιστή τους ή άλλων τεχνικών προβλημάτων. Επομένως δεν θα φέρουμε ευθύνη εάν αυτός ο ιστότοπος καταστεί μη διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή.

  1. Συνδέσεις με και από άλλους ιστοτόπους 

4.1 Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων μερών που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για τη δική σας εξυπηρέτηση. Δεν έχουμε ελέγξει τους ιστοτόπους τρίτων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τέτοιους ιστοτόπους τρίτων ή το περιεχόμενό τους.

4.2 Αν θέλετε να συνδεθείτε με αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο μόνο με βάση το ότι συνδέεστε, αλλά δεν αναπαράγετε, οποιαδήποτε σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν υπονοείτε με κανένα τρόπο ότι υποστηρίζουμε υπηρεσίες ή προϊόντα εκτός εάν αυτό συμφωνήθηκε ειδικά μαζί μας.

4.3 Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας κατά παράβαση της παραγράφου 4.2, θα μας αποζημιώσετε πλήρως για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα υποστούμε ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

  1. Αποκλεισμός ευθύνης 

5.1 Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστόστοπο είναι σωστές. Εντούτοις, δεν εγγυούμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα του υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο. Ούτε εμείς, ούτε οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος (ανεξάρτητα από το αν συμμετέχει ή όχι στην παραγωγή, τη συντήρηση ή την παράδοση αυτού του ιστοτόπου), ευθύνεται  για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί σε εσάς ή κάποιον τρίτο ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου μας. Η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνει έξοδα συντήρησης ή επισκευής και, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε άλλη άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια.

  1. Νόμος και δικαιοδοσία

6.1 Αυτή η Νομική Δήλωση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν σε σχέση με αυτή τη νομική δήλωση υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Αγγλίας και της Ουαλίας.

  1. Τα στοιχεία μας 

7.1 Το όνομα της εταιρίας μας είναι: Stiltz Limited

7.2 Η διεύθυνση της εταιρίας μας είναι: Stiltz Limited, Building 5, First Avenue, Pensnett Estate, Kingswinford DY6 7TE

7.3 Ο ΑΦΜ μας είναι: 110156571

7.4 Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται  εδώ .